**บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทางเว็บไซต์ www.zenrestaurant.co.th พร้อมติดต่อกลับผู้โชคดีทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

<< กลับสู่เว็บไซต์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

**บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทางเว็บไซต์ www.zenrestaurant.co.th พร้อมติดต่อกลับผู้โชคดีทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

<< กลับสู่เว็บไซต์

เงื่อนไขรางวัล

  1. ผู้ที่รับรางวัลต้องเดินทางในช่วงเวลา วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2559 / รางวัลตั๋วเครื่องบินสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ในประเทศไทยเท่านั้น/ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าเอง โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีผู้โชคดีถูกปฏิเสธการ เข้าเมือง และ ไม่คืนเงินค่าเดินทางในทุกกรณี ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ รางวัลตั๋วเครื่องบินให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีผู้ได้รับรางวัลยกเว้น เป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
  3. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่า สิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และคูปองที่ใช้ในการลงทะเบียน มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 20 วันนับแต่วันที่ประกาศ
  5. พนักงาน บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัทโฆษณา ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้
  6. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด